Saints vs. Broncos – خلاصه بازی – 29 نوامبر 2020


هیچ پاسخ کاملی برای نحوه برخورد FPI با وضعیت QB Broncos وجود ندارد. دو گزینه: الف: یکی از QB های احتمالی اضطراری را برای مبتدی شناسایی کنید و به عنوان یک QB تازه کار که قبلاً هرگز بازی نکرده است ، رفتار می شود. سطح جایگزینی موثر. (مورد علاقه مقدسین 8.2 امتیاز). ب: این مدل را فكر كنید كه ناتان پترمن شروع كننده است ، زیرا او تصور می كند در زیر جایگزین است ، همانطور كه ​​هر QB اضطراری می تواند باشد. (مقدس حیوانات خانگی 10.5 امتیاز). B احساس نیمه تصادفی کرد ، ما A را انتخاب کردیم.

ست والدر ، تجزیه و تحلیل ESPN20 ساعت پیش


منبع: panjere-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>