کیش معرفی و راهنمای سفر به کیش

ساحل اسکله تفریحی کیش یکی از جاذبههای دلچسب جزیره است. 2. تأسیس بانک ، مؤسسه و افتتاح شعب بانکها و موسسات ایرانی یا خارجی در منطقه آزاد کیــش ، موکول به پیشنهاد سـازمان منطقه آزاد کیـش،صدور مجوز تأسیس از طرف بانک مرکزی و ثبت در منطقه آزاد کیش است . بالطبع در میان اهالی کیش نیز این نوع رفتارها کم و بیش می تواند رواج داشته باشد ، اما اینکه کدامیک از رفتارهای مطلوب و یا نامطلوب در جامعه رواج بیشتری دارد ، نیازمند بررسی همه جانبه ای است ؛ لیکن در این پژوهش کوشیدیم شماری از آنها را که به نظر از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است ، مورد بررسی اجمالی قرار دهیم. هتلهای 4 ستاره کیش هرچند 1 ستاره از هتلهای 5 ستاره کمتر دارند اما تفاوت چشمگیری در ارائه کیفیت خدمات نخواهید دید. رستورانها، هتلهای لوکس، ترکیب ساحل و دریا و طلوع و غروب خورشید، تصویر متفاوتی از این جزیره را پیش رویتان نمایان میکند که به یکی از بهترین سفرهای زندگیتان تبدیل شود. در سال 1351 سازمان عمران کیش با هدف تبدیل این جزیره به منطقه ای گردشگری تاسیس شد و از آن زمان عمران و آبادانی آن آغاز گردید. گمرک سازمان درفرودگاه پروازهای خارجی… پروازمون هم پرواز معراج بود که جزو پروازهای ایرباس و با کیفیت کیش هست .

اجاره ماشین در کیش آب و هوای کیش گرم و مرطوب است و زمستان های مطبوعی دارد؛ بنابراین بهترین زمان برای سفر در فصل پاییز و زمستان است؛ البته تا اوایل اردیبهشت هم میتوان از هوای مطبوع آن لذت برد. تفریحات کیش فقط به تفریح آبی ختم نمیشه و برای گردشگران جذابت های مفرح دیگری نیز تو جزیره کیش وجود دارد.برای گردشگران کیش در بعد ظهر و شب نیز تفریحات مهیج خاصی نیز وجود دارد که برخی از آنها را به اجمال با قیمت در ذیل این مقاله معرفی میکنم. اگر دوست داشته باشید که پرواز بر فراز آب های نیلگون خلیج فارس را تجربه کنید کافی است پرواز با هواپیما های بدون موتور( گلایدر)، جایروکویتر، و کایت موتور دار شوید. جزیره زیبای کیش که جزء مهمترین مقاصد گردشگری کشورمان می باشد دارای طبیعت بکر و زیبا و ساحل مرجانی می باشد که مانند نگینی در جزیره همیشه فارس می درخشد. ایــن بــازار زیبــا دارای ســه کافــی شــاپ و یــک چایخانـه سـنتی و یـك رسـتوران بـا ارائـه انـواع غذاهـای سـرد و گـرم مـی باشـد. تعـداد 130واحـد تجـاری در بـازار پـارس خلیـج انـواع کالاهـا را در دسـترس مسـافران و گردشـگران جزیـره قـرار مـی دهنـد.

حتما بخوانید:
شاخص کل بورس در 24 مارس 1401 117 درصد رشد کرد.

کالاهــای متنــوع ایــن بــازار دارای قیمــت مناســب و کیفیــت نســبتا پایینــی بــوده کــه شـامل انـواع البسـه، کیـف و کفـش، لـوازم خانگـی و . نامگــذاری شــدهانــد. بـه تازگـی در مجـاورت بـازار مرواریـد بـازاری بـا عنـوان ( مرواریـد نـو ) در شـرف تاسـیس اســت کــه بــزودی بهــره بــرداری از آن بــازار نیــز آغــاز خواهــد شــد. ایـن بازارچـه از جملـه مرا کـز خریـد کیـش اسـت کـه بـرای گردشــگران بســیار جالــب اســت زیــرا فروشــندگان آن همــه چینــی مــیباشــند ؛ اولیــن شـعبه فروشـگاهی بازارچـه شـهر چیـن در کیـش کـه چنـدان بـزرگ نیسـت و مدتی اسـت در کنـار بـازار مرواریـد مشـغول بـه کارشـده اسـت . کوسـههایـی کـه بعضـا در سـاحل کیـش دیـده میشـوند از ماهـیهـای کوچـک تغذیـه میکننـد و بـرای شـناگران خطـری ندارنـد. بطـور مثـال درخـت لـور کـه بنـا بـر روایتـی توسـط پرتغالیهـا از شـبه جزیـره هنـد به بنـادر و جزایـر جنوبـی ایـران منتقـل شـده اسـت بـرای تامیـن آب مـورد نیـاز خـود علـاوه بر ریشـههـای اصلـی و فرعـی، از سـاقه نیـز ریشـههایـی بـه زمیـن مـیفرسـتد تـا بـه عنـوان ریشـههـای کمکـی در جـذب آب بـه بدنـه اصلـی درخـت کمـک کنـد و یـا در گروهـی دیگـر از درختـان ایـن سـازگاری بصـورت کاهـش سـطح برگهـا بـرای پاییـن آوردن میـزان تبخیـر و تعـرق دیـده مـیشـود کـه درختـان گـز و کـرت از ایـن گـروه مـیباشـند.

سـاز اصلـی محلـی “حبـان” ، “نـی انبونـه” و “دهـل” اسـت. تجـار محلـی و بومـی در بـازار سـفین بـه کار مشـغول هسـتند. جهـت حمـل بـار نیـز اتومبیـلهایی در دسـترس هسـتند. دو نـوع مـار قیطانـی غیـر سـمی و مـار جعفـری کـه سـمی اسـت نیـز در جزیـره وجـود دارد. بـازار بیـن المللـی پردیـس دو در نـوار سـاحلی ضلـع شرقـــــی جزیـره کیـش قـرار دارد. ایـن بـازار یکـی از زیباتریـن بازارهـای جزیـره کیـش اسـت کـه بـا الهـام از معمـاری دورههــای هخامنشــی ســاخته شــده اســت و دارای ۸راهــرو مجــزا مــیباشــد کــه هــر یــک بـا نامهـای ایرانـی زیبـا از جملـه : آپادانـا – پرسـپولیس – پاسـارگاد – بیسـتون – آریـا – تیســفون و… یکی از این نکته ها انتخاب هتل است که بسته به سلیقه شما (هتل نزدیک دریا؛ هتل نزدیک بازارها، هتل نزدیک اسکله تفریحی) باید مورد سنجش قرار بگیرد. اگر علاقمند به خوردن فست فود هستید، رستوران سوپر استار میتواند انتخاب خوبی برای شما باشد.

حتما بخوانید:

افزایش فالوور اینستاگرام آموزش

هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه با here وب سایت خود باشید.