یکی از رایجترین دلایل آن، رسوب املاح در لولههای ورودی به پکیج است. اطلاق نام محله گلندوک بر تمام شهر لواسان که تنها یک عدد از چند محله شهر لواسان می باشد هم یک خطا مصطلح دیگر است که در بعضی موارد دیده می شود در حالیکه بعضی محلههای شهر لواسان مثل نجارکلا و سبو از وسعت بیشتری برخوردارند و فقط عامل این دستور آنستکه شهرداری لواسان در بدو تأسیس در محله گلندوک احداث گردیدهاست. زبان گفتاری مردم بومی لواسان و روستاهای اطراف آن در بخش لواسانات، لهجه لواسانی است که به عبارتی گویش قدیم تهرانی هست و حیاتی زبان پهلوی باستان اشتراکات اکثری دارااست و به زبان البرزی به دلیل ترویج آن در کوهپایههای رشته کوه البرز (مانند طالقان در البرز و کیلان در دماوند) نیز پر اسم و رسم می باشد که به آن زبان تاتی میگویند و اساسی کم تفاوت زبان در فشم و اوشان و بخش اعظمی از روستاهای رودبارقصران هم بدان حرف میگویند. مردم روستاهای لواسانات هنوز به همین لهجه تکلم می‌کنند البته در شهر لواسان بسبب مهاجرت اقوام از نقاط متفاوت میهن در سالهای گذشته، جز تعداد معدودی از بومیهای قدیمی، اکثریت اعم از بومی و غیر مستقر به فارسی معمول حیاتی لهجه تهرانی صحبت میگویند و نسل جدید دیگر به زبان قدیم تکلم نمیکند. به نظر نگارنده این واژه ترکیبی میباشد از لو و اسان و لخت اخیر از واژه و کلمه آسدن در پهلوی به معنا برآمدن و سرزدن (خورشید) اشتقاق دارد و لواسان به مفهوم تیغه کوهی که خورشید از آن سر بر می زند یا این که تیغه طلوع هست حیاتی توجیهی به این تلخیص: پهنه لواسان و خاصه کوه دماوند در مشرق قصران افتاده می باشد یعنی آنجا در هر بامداد در پهنه شمالی ری دیرباز و طهران کنونی آفتاب از آنجا تعمیرات پکیج حکیمیه سربرمیزند. گمان نمیرود که این شایعه را نیز رویی در صواب باشد، زیرا ابتدا آنکه در کتب لغت آیتم به کار گیری چنین معنایی برای لواس ذکر نشده، دیگر آنکه معلوم نمی باشد که آبادیهای همین پهنه بخصوص بیش از آبادیهای پهنه همسایه آن روباه داشتهاند و روباه را به زیستن در این محل عشق و علاقه خاصی بوده باشد. همینطور جمعی از مردمان محل مدعیند که زیرا در آبادیهای این بخش روباه مضاعف است و روباه را لواس گویند، به‌این باعث این پهنه را لواسان خواندهاند. 1- علی کامه دیلم که از سرداران صحنه سیاست به قول آل بویه بود، و فخرالدوله بسال 373 هجری او را از در میان برداشت، در قصران برای خود کاخی پی افکند و بعدها آن محل را کوشک دشت گفتند و کوشک دشت امروز لواسان ریز را گویند. 3- حد شرقی قصران به مشرق لواسان که دماوند میباشد می برسد و در قبلی کوه مرتفع دماوند خود جزء لواسان و شرقی ترین حد قصران بوده می باشد ، زیرا نام دیگر این کوه را به قسم باستان لواسان نوشته اند. به بیان دیگر هر چه پکیج را در دفعات منظمتری خدمت کنیم، عمر پکیج طولانیتر می‌گردد و دفعات تعمیر آن کاهش خواهد شد. به جهت اشخاصی که هر دسته نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همچنین هدایت در گزینه چگونگی استفاده از تعمیر پکیج وستن در تبریز ، شما ممکن است می توانید اصلی ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر