نقاط عطف در واقع، ایستگاههای بازرسی برای محاسبه پیشرفت پروژه هستند. 1964: به جهت نخستین بار سیستم رئیس پیکربندی پروژه به وسیله Nasa به عنوان تیم رویههای اداری برای تعریف، مستندسازی و خصوصا کنترل فیزیکی سیستم یک پروژه و همچنین بازنگری و مستندسازی تغییرات پیشنهادی در همین سیستم طراحی گردید. ۱۹۶۴ :برای اولیه بار سیستم مدیریت پیكربندی پروژه بوسیله Nasa به تیتر گروه رویههای اداری به جهت تعریف و تمجید , پروژه دانشجویی فرودگاه مستندسازی و خصوصا كنترل فیزیكی سیستم یك پروژه و همچنین بازنگری و مستندسازی تغییرات پیشنهادی در همین سیستم طراحی شوید . حتی گاهی مدیران مجرب نیز در مدیر پروژههای ریز حیاتی چالشهایی مواجه می گردند که نمیتوانند به راحتی از آن‌ها عبور کنند. این بخش، شما را باخبر می نماید منابع مالی که در اختیار دارید، وسعت پروژه را پوشش می دهد یا نه؟ در دنیای مالامال سرعت امروز، تغییرات تقریباً به طور مداوم شکل میدهند. بیشتر پروژههای ریز بر بر روی تغییرات بر روی فرایندهای سازمانی متمرکز هستند. پروژههای مهم از همین دست هستند؛ به عنوان مثال پروژه ساخت یک ماهواره که به سالها کار نیاز داراست ولی اصلی یک خطای ریز ممکن می باشد سالها زحمت و هزینه به هدر رود و مثلاً ماهواره در لحظه پرتاب منفجر شود. پس از آن که طرح نخستین و منابع پروژه فراهم شدند، پروژه وارد سطح اجرا میشود. آنها هر مرحله از کار را جداگانه باز‌نگری میکنند تا درست انجام شود و برنامهها مطابق روزنگار پیش بروند. به عبارت دیگر فرض سنتی همین می باشد که درصورتیکه پروژهای مطابق مشخصات، هزینه و روزگار معین شده کامل شدن شود، تماما چیره خواهد بود. فرض نمایید طبق محاسبات این تخمین بدست آید که اهمیت اتمام یک عدد از این پروژهها یا فازها و مهم آغاز بهرهبرداری از آن، ظرف مدت پنج ماه کل سرمایهگذاریهای انجام شده به جهت آن پروژه یا این که فاز بازگردانده خواهد شد. در رخ اعمال تحریمهایی که مانع عمل این خط لوله گاز شوند، این شرکتها نیز بدون چاره به رعایت آنان میشوند. چنین زمان برگشت سرمایهای در دنیا بینظیر است. اجرای پیروز چنین حجمی از پروژه ها، نیازمند آگاهی بخش های گوناگون سرمایه گذاری، کارفرمائی، مهندسی و همینطور سازندگان و پیمانکاران از علم مدیر پروژه می باشد. هر روز به تأخیر انداختن چنین پروژهای، برابر هست اصلی از دست دادن میلیارد ها تومان. درصورتیکه شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در آیتم پروژه دانشجویی بورس لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.

ایندکسر