شامل : بوش ، پیستون ، گژنپین ، خار ، حلقه و اورینگ دور بوش می باشد . کاهش مرحله تماس پیستون و دیواره بوش یا سیلندر و در عاقبت کمتر اصطکاک و فرسایش همین دو. فنرهای همین سیستم تخت یا این که پیچشی هستند و بهطور مستقیم به شاسی خودرو متصل شده است. این مورد قضیه منجر می گردد که در دست گرفتن خودروهای دارای این سیستمها در جادههای پرپیچ مشقت بار باشد؛ به همین دلیل این سیستم دیگر کاربردی ندارد. در همین مدل،از در بین محور چرخها دو میله به رخ مورب به چرخها وصل شده تا بتواند حرکات جانبی را در اختیار گرفتن کند. در همین سیستم، چهار میله به شاسی و بدنه خودرو وصل میشود که محورها و وزن ماشین را در اختیار گرفتن میکنند. عدم سوختگی در پیستون به علت بالای دمای محیط دارای است. پیستون اورسایر پراید و انواع محصولات موتوری اتومبیل در همین کارگاه اهمیت میزان مرغوب بودن خوب و قیمت های بسیار رقابتی ساخت شده و به شکل اکثر توزیع می شود. همین سیستم نیز تا به امروز در خودروهای زیادی به کارگیری نشده است. در دسته دو شاخه خمشونده، چرخها هم حرکت عمودی داراست و نیز بهصورت ۹۰ مرتبه حرکت میکند. همین سیستم هم از دو طبق به شکل A تشکیل شده است، اما بهجای فنر پیچشی در همین نوع سیستم تعلیق ماشین از فنر برگی به کار گیری میشود. سیستمهای تعلیق مستقلی که اکثر از دو طبق داشته باشند، یکسری اتصاله هستند. سیستم تعلیق یک‌سری اتصاله مشتق از سیستم دو جناغی است، البته جناغها در این سیستم به نیز متصل نیستند. 4- روغن کاری در مسافت در میان دیواره سیلندر و پیستون : روغن کاری دیواره باعث به کاهش اصطکاک در میان دیواره سیلندر و پیستون می گردد . رینگ پیستون یا حلقه موتور بر حسب کاری که انجام میدهد و همچنین محل قرارگیری آن ها بر روی پیستون به دو مدل تقسیم میشوند. پیستونها معمولا از آلومینیوم یا این که چدن ساخته میشوند. به جز سیستم مک فرسون و سیستم حناغی دوبل، باقی مواقعی که ذکر شد یا دیگر به کار گیری نمیشود یا بهندرت در خودرویی دیده میشود. همین سیستم مدتاست که به عامل عملکرد ضعیف در ضایعات پیستون آلومینیوم خودروها به کار گیری نمیشود. در ذیل پیستون ، سوراخی در جهت عرض پیستون تولید شده می باشد ، این سوراخ جهت اتصال پیستون به شاتون تولید شده است.

ایندکسر