برنامه پایلوت هجرت به بخشها شمالی و روستایی ( (RNIP یکی دیگر از برنامه های هجرت کاری به کانادا ، برنامه پایلوت مسافرت به بخش ها شمالی و روستایی (Rural and Northern Immigration Pilot) هست که از ژوئن 2019 و مهم هدف رفع فاصله اجتماعی و قوی کردن جوامع ریز و به ویژه بخشها روستایی گزینه اجرا قرار گرفته است. کارفرمایان این بخشها همین بخت را دارا هستند که به خواسته جذب نیرو فرصت‌های کاری خویش را اعلام نمایند. اشخاص خارجی جویای فعالیت که خواهان زندگی در کانادا و دریافت اقامت دایم در همین کشور هستند، می‌توانند از این موقعیت‌ها به کار گیری کنند و در صورتی که در کار خویش غالب کار کنند. کارفرمایان می‌توانند از دولت اقامت دایم همین فرد را درخواست نمایند.

راه های مهاجرت به کانادا (شرایط و قوانین کانادا 2021)

ایندکسر