سفتی دال ها تقویت شده اساسی تقویت کانال CFRP پس از آغاز ترکها در مقایسه با دال تقویت شده اهمیت فولاد به طور قابل توجهی کمتر می یابد. به این برهان هر چه بیشتر بنا را نسبت به نیرو های برشی تقویت نماییم فساد کمتری خوا هیم داشت، به خصوص تقویت برشی تیرها نقش پر رنگ تری در مقاوم سازی ساختمان دارد. همینطور شیوه های سنتی گزینه به کارگیری جهت مقاوم سازی دال ها مثل استعمال از صفحه ها فولادی و شاتکریت می توانند در کنار کامپوزیت های FRP گزینه استعمال قرار گیرند. همچنین FRPدر اتصالات بتنی می تواند به کارگیری گردد و شکل پذیری اتصال را ارتقاء دهد (تقریبا هیچ طریق دیگری نمی تواند چنین تاثیری داشته باشد). در ستون های بتنی استعمال از FRP ضمن افزایش گنجایش برشی ستون ، مد گسیختگی آن را از حالت برشی به خمشی تغییر تحول داده و رخ پذیری را به مقدار قابل توجهی ارتقا می دهد. میزان اثربخشی مقاوم سازی بنا اصلی FRP بطور کلی به انتقال بنیادین تنش از بتن به ورق های FRP بوسیله سطح مشترک بستگی دارد. حداکثر کرنشی که میتواند در مصالح FRP تولید گردد، از میزان کرنش FRP در نقطه ای که بتن فشاری مبتلا ناکامی می شود یا این که نقطه ای که FRP گسیخته می گردد، بدست می آید. این میزان از ضرب عدد 85/0 در مقادیر مندرج در جدول 2-5-1 (بخش بهسازی ستون ها) که ضرایب کمتر محیطی نامیده می گردد بدست می آید. اتصالات یک سازه از حیاتی ترین بخش های بنا محسوب می گردند. در این بخش به تحلیل راهکار FRP می پردازیم. همین نوع از گسیختگی ها در بهسازی لرزه ای بنا عبارتند از: گسیختگی برشی، گسیختگی مفصل پلاستیک خمشی و گسیختگی وصله پوششی. فولادهای ساختمانی به طور مختصر در علیه خوردگی به وسیله قلیای بتن نگهداری میشوند و معمولا باعث استمرار خدمتپذیری سازه میگردند. به خصوص در سازههایبندری، ساحلی و دریایی و همچنین در سازه های دارای ربط دارای نفت ، پتروشیمی و پالایشگاهیمشخصات فنی مناسب كامپوزیت FRP در مقابل خوردگی، سودمندترین مشخصه میلگردهای FRP است. همچنین همین ورق ها باید با بولت به تیرها و ستونها وصل گردند تا بتوانند در تحمل لنگرهای خمشی و نیروهای برشی ایجاد شده در اتصال مشارکت نمایند. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط کلیدی مقاوم سازی فونداسیون اصلی frp وب وب سایت خود باشید.

ایندکسر