بدین ترتیب همانطور که گزینش و کارگزاری همین قطعه مهم است، خراب شدن آن نیز می تواند مشکلات بسیاری را برای دستگاه به وجود آورد. در رخ خراب شدن هر یک از این قسمتها کارایی کلی همین شیر مهم نقص‌ مواجه خواهد شد. این شیرها از اجزای متمایز تشکیل شده و هر یک از این اجزا کارایی مخصوصی دارند. شیر برقی پنوماتیک از چه قسمتهایی تشکیل شده است؟ صحبت آخر در آیتم شیر برقی پنوماتیک قبل از خرید شیر برقی، حتماً تحقیق ضروری را به جهت انتخاب شیر مناسب به جهت نیازهای خود انجام دهید. قبل از خرید همین مدل شیر بی تردید می بایست اهمیت ویژگیها، عملکرد و گونه های آن آشنا گردید تا بهترین شیر برقی پنوماتیک آیتم نیاز سیستم خود را انتخاب کنید. همین شیر نسبت به شیرهای مکانیکی و دستی توان محدودتری در کارایی خود داراست و به همین عامل بایستی به بیشترین بازده دست پیدا کند. صرفا نکته ای که زمان کارگزاشتن آنها می بایست توجه کرد به جهت نشانه گر روی دستگاه که نشان دهنده جریان گاز است. همین سری از شیرهای برقی گاز در برابر تنش های مکانیکی، الکتریکی و حرارتی که ممکن است در هنگام فعالیت پیش آیند زیاد مقاوم شیر برقی انقطاع کن گاز می شیر برقی گرمایش از کف باشند. همچنین داشتن در اختیار گرفتن بر بر روی این جریان از دیگر نکته ها دارای در سیستم های کنترلی است. در این نوشته قصد داریم درباره اجزا، عملکرد، موردها استفاده، کاربرد و انواع گوناگون شیرهای برقی پنوماتیک و همینطور نحوه تعمیر شیر برقی پنوماتیک در هیدروپرشین کلام کنیم. این فنرها در دو سر اسپول قرار دارا هستند و به جهت بازگرداندن اسپول به جای خود کاربرد دارند. همین مدل شیر اصلی دقت به کاربرد ممکن است اساسی دو پورت یا این که سه پورت باشد. یک عدد از پورتها به جهت ورود هوا، یکی از دیگر از پورتها برای خروج هوا به طرف عملگر و پورت سوم به جهت تخلیه هوای اضافی در سیستم کاربرد دارد و با دو شرایط نرمال اوپن و نرمال کلوز است.

ایندکسر