حتی اگر کتابی وارد چاپ دوم و سوم و… به عبارتی کد هشترقمی که در بین ۴ رقم در آغاز و ۴ رقم دوم آن، خط فاصلهای وجود دارد و برای متمایزکردن هر مجله از مجلات دیگر به آن تعلق میگیرد. به جهت مثال، شاخصی به اسم ضریب اثر گذاری یا ایمپکت فکتور (impact factor) وجود داراست که هر چه میزان اکثر باشد، جايگاه و بها مجله موجود در پایگاه ISI را فراتر میبرد. در این نوشته میتوانید کلیدی گونه های مقالات علمی خارجی و پایگاهها و طرز جستوجویشان آشنا شوید. اصلی وجود تصویب کد برای مقالات مجلات مختلف، قابلیت دسترسی به آن ها به جهت عموم بخش اعظم میشود و اعتبارشان نیز محافظت خواهد شد. همانطوری که استحضار دارید تعداد متعددی از وبسایت های اعتبار و ژورنالهای علمی پزوهشی که فهرست مهمترین آنان را در اینجا آورده اید، قابلیت و امکان دانلود را به جهت همه مقالات خویش فراهم نمی نمایند و مقالاتشان به دو مدل دانلود و خرید تقسیم می شوند. وب سایت گوگل Scholar به شما امکان می دهد متن تام ادبیات علمی را در گروه ای از فرمت ها و فن های چاپ و انتشار کاوش کنید. در این پایگاه تخصصی نیز مقالاتی در زمینههای دانششناسی، روانشناسی، علومتربیتی، آموزشوپرورش و مباحث اینچنینی وجود دارد. هر مقالهای کدی منحصربهخود دارد. مجلاتی که در این پایگاه پذیرفته می شوند هم مجلات ISC لقب میگیرند و چاپ مقالهتان در چنین مجلهای، آن را به مقالهای ISC در رزومهتان بدل میکند. در قسمت عنوان و تیتر هر تارنما میتوانید اثری از کد ISSN را نیز دانلود مقاله زیست شناسی سلولی ببینید. شما می توانید مقالات را مستقیما جستجو نمایید یا این که از مرورگر آن دانلود کنید. سامانهی یکپارچهی دانلود کشور ایران پیپر همواره همهی کارایی خود را در تامین نیازهای علمی جامعهی علمی به کاربسته و در همین رویه از هیچ کمکی دریغ نخواهدکرد. اسکوپوس نیز پایگاه اطلاعاتی دارای اسمو رسم و اعتبار دیگری در دنیاست که در واقع از سوی نشر دهنده دارای اسمو رسم به این معنی که الزویر (elsevier) راهاندازی شده و در همکاری حساس شرکتهای متفاوت علمی، تعداد استناداتی را که به مقالات وارد میشود، گزارش میکند. مجلات موجود در این پایگاه هم اصلی روشهایی مثل به کار گیری از ضرایبی رتبهبندی میگردند و به آن‌ها امتیازاتی دیتا میشود. در ادامه به معرفی دستهبندی اهمیت و معروفی از مقالات علمی بینالمللی میپردازیم. چنانچه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه دانلود مقاله مهم ترجمه بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر