قسمت های کلیدی شامل تاج، دامنه، و رینگ پیستون، شکاف گژنپین و رینگ پیستون است. جور موتور ماشین و موقعیت آن هم از مهم زیادی در ردوبدل حلقه و پیستون برخوردار است. وجود آلودگی ها و کربن موجب تشکیل رسوب در شیارهای پیستون می شود، در عاقبت باعث به چسبندگی و قفل شدن حلقه می گردد. در شکل پایینی هم ، شیارهای سوپاپ ساخت شده در یک پیستون مقعر را می بینید. سیستم تعلیق دارای تولید تعادل در هنگام حرکت خودرو، مانع انحراف آن در زمان حرکت به خصوص در جادههای پرپیچ و خم میشود. در واقع، با گرفتن تکانها و ضربههای وارد شده به خودرو، منجر کم شدن استهلاک قطعات میشود. سیستم تعلیق خودرو مهم اجزای مختلفی هست که هر کدام اصلی بر عهده گرفتن قسمتی از کار، عملکرد سیستم تعلیق را بهتر خواهد کرد. زمان حرکت اتومبیل در وضعیت معمولی هم حیاتی فشار مناسب فنرها، لاستیک تماس مناسبی اصلی مرحله جاده پیدا خواهد کرد. عملکرد فنرها به این صورت هست که هنگامی ماشین از بر روی ناهمواری رد و به لاستیکش ضربه وارد میشود، فنرها بر اثر این ضربه توده میگردد و فشار را در خود نگه می دارد تا به بدنه قیمت حلقه پیستون 206 tu5 ضربه وارد نشود. این شمشها از تسمههای فلزی بهصورت محدب ساخته شده است. این بخش محدب همان قسمتی می باشد که در سیستم تعلیق خودرو ضربه را به خود جذب میکند. عرض همین شکاف حلقه پیستونی توسط تولید کننده معین می شود و اهمیت قرار دادن رینگ در باطن سیلندر و ترازو گیری فاصله اساسی یک سنج سنجنده قابل اندازه گیری است. مهم توجه به مقاومت بالای چدن در برابر حرارت، چدنی ها در ماشین های یگانه به کار می روند. وقتی که یاتاقان سر پهناور شاتون بیش از ترازو سائیده می شود ، مقدار انحراف شعاعی شاتون بیش از ترازو می شود و سبب ساز به‌وجود آمدن لرزش پیچشی torsion vibration. عمدتا قطر پیستون های موتور ماشین میان 76 تا 122 میلی متر بوده و جهت کارایی مطلوب موتور ، می بایست کل پیستون ها به نظر میزان و وزن یکسان باشند تا موتور دچار لرزش نگردد . همین پیستونها وزن قلیل و اقتدار انتقال حرارت بالایی دارند. معمولاً بهدلیل بضاعت تحمل وزن زیاد، فنرهای برگی در ماشینهای سنگین به کار میرود. فنرهای برگی روی هر یک از چرخها بهصورت جدا از هم قرار دارد. درصورت فعالیت نکردن هرکدام از همین اجزا، نهتنها فعالیت سیستم تعلیق حیاتی خلل روبهرو خواهد شد، بلکه ممکن هست فرمانپذیری و هندلینگ اتومبیل نیز تحتتأثیر قرار بگیرد که عاقبت آن انواع در سیستم ایمنی ماشین خواهد نیز خواهد بود. اگر شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم پیستون جای سوپاپ دار بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر