دادستان ها در مورد مرگ مارادونا تحقیق می کننددادستان های محلی گفتند که مقامات دادگستری آرژانتین در حال تحقیق درباره مرگ دیگو مارادونا هستند و دستور بازرسی از اموال پزشک عمومی وی را در روز یکشنبه صادر کردند.


منبع: panjere-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>