به خدا اینکه میگویم تزویر نیست اینها که میگویم به خدا برای جلب توجه کسی نیست. ماده ۲ – اشخاصی که به هر عنوان در یک منطقه بهداری اقامت دارند نباید نه در داخل و نه در خارج آن منطقه به هیچ کاری که با عملیات جنگی یا تهیهلوازم جنگی ارتباط مستقیم داشته باشد اشتغال ورزند. یکی برای نوستالژی که نشانی از جایگاه بازیها در جامعه و فرهنگ است که بعضی از آنها چند دهه ادامه دارد. خوب اینکه مناسبات این طرفی، اما از آن طرف، در این جاهم جناب آقای ساعد بزرگترین فرصتها برای دولت شما و ملت ایران پیش آمد و شما قدم موثر و مفید برای استفاده از این فرصت برنداشتید بر خلاف آنچه به ما کمک نکردند به دیگران کمک کردند اگر ما یک سیاست عاقلانه و روشن و صریح میداشتیم بسیار از این منابع دمکراسی دنیا استفاده میکردیم و کشورمان را از این وضع فلاکت باری که در نتیجه جنک و اشغال خارجی پیداکردهاست نجات میبخشیدیم ولی این سیاست روشن ایجاد نشد ما همینطور باری به هر جهت یک خرده با این بلاسیم یک خرده باآن بلاسیم، بدون اینکه یکی را از خود راضی کنیم سیاست مان را همینطور گذراندیم، گمان میکنم بعداً هم همینطور بگذرانیم تا ببینیم چطور میشود این سیاست بازی به هر جهت و درویش مآبانه بدرد یک کشور نمیخورد و دوای دردهای ما نیست ما باید یک سیاست روشن و صریح داشته باشیم و روی آن عمل کنیم تا بتوانیم از منابع دمکراسی دنیا برای کشور خودمان استفاده شایان ببریم بفرمایید از فرصت ذیقیمت تری که در نتیجه مسافرت شاهنشاه مدبر ما با آمریکا بدست آمده چه اقدام و عمل و استفاده یی فرمودهاید و چه خواهید کرد و چرا در برنامه خود از این موضوع اساسی که برای ایران جنبه حیاتی دارد و نمیشود آنرا سرسری تلقی کرد ذکری به میان نیاوردهاید؟ برنامه از این حیث به عقیده بنده ناقص است این یک موضوع اساسی است.

بازی فکری دومینو 500 قطعه
شما در برابر تجاوزهایی که به ما شده و در مقابل اموال و اشیاء و نقدینه ما که بردهاند و نمیدهند و به روی مبارک خود هم نمیآورند چه کردهاید و چرا در برنامه خود در این مسایل که مورد توجه عمومی ملت ایران است ابدا ذکری به میان بازی فکری شاهراه نیاوردهاید. این مردم بدبختی که مالیات میدهند و شما نخست وزیر آنها هستید چرا باید گرفتار چنین سرنوشتی بشوند. سالهایی که اینها گندم داشتند مازاد از ایشان گرفتید، یک چیزهایی نشان آدم میدهند که آدم مو به تنش راست میشود، همین چند روز قبل که یک دسته از این بختها که در نتیجه اهمال مامورین گندم بهشان نرسیدهاست از توی برف و باد رو به گیلان رفتهاند صد نفر از آنها تلف شدهاند، صدنفر، صد نفر زن و بچه، این حکومت نیست، این چه افتخاری دارد یک چنین حکومتی این نخست وزیری چه چیزی دارد برای شما یا باید آدم با قدرت قانون حکومت کند و آن مامور دولت که حکم شما را اجرا نمیکند گوشش را بگیرید بیندازید بیرون (یکی از نمایندگان – نمیتوانند) نمیتوانند، حکومت نکنند، حکومت را در این موقع بدهید بدست یک مردی که میتواند بکند، تا گرفتار هرج و مرج داخلی نشویم، تا گرفتار بلوا و آشوب نشویم.

بازی فکری غول چراغ جادو
چون وقت نیست بیش از این در مورد سیاست خارجی نمیتوانم صحبت کنم ولی جا دارد نمایندگان محترمی که نوبت صحبت گرفتهاند در این خصوص باز بحث فرمایند تا سیاست خارجی ایران بر پایه روشن و صریحی که متضمن منافع عالیه ملت ایران باشد استوار گردد و از حال بلاتکلیفی و کج دارو مریز فعلی بدر آید اما در باب سیاست داخلی، به قول تعزیه خوانهای قدیم گفت مدینه گفتنی و کردی کبابم. صحبت را کوتاه و خلاصه میکنم و بطور مختصر و مفید و برای ادای وظیفه وجدانی در محضر نمایندگان ملت ایران عرض مینمایم که محصول حکومت ۱۷ ماهه جناب آقای ساعد و نتیجه حکومت آینده ایشان ایران را به یک بلوا و شورش داخلی که خارجیان با کمال زبردستی آن را پی ریزی میکنند مواجه خواهد ساخت آقایان این یک مطلبی نیسیت که ازش سرسری بگذریم این مطلب که عرض کردم از روی عقیده عرض کردم و هروقت هم موقع حساس بوده بنا به ادای وظیفه ملی چه در روزنامه و چه در مجلس عرض کردهام حالا هم تکرار میکنیم وضع بسیار حساسی ما داریم که اگر توجه نشود مواجه با یک وضع بسیارخطرناک میشویم که دیگر نمیشود جلویش را گرفت برای اینکه این دفعه با یک تجربه بیشتر و با یک متد بقول خودشان صحیح تر دارند به سراغ شما میآیند، قشون خارجی به مملکت ما نخواهد ماند، آقایان لازم نیست برای اینکه الان دارد اززیر، برای شما یک زمینه بهم زدن افکار عمومی را فراهم میکنند (صحیح است) و هیچ چیز هم جلوی آن را نمیگیرد جز اصلاحات، جز کار برای مردم، جز خدمت برای مردم، آقایان اگر پیش از این پشت گوش بیندازیم مملکت به روزی میرسد که دیگر بعد نمیتوانید جلوش را بگیرید و باید پشت دست تان بزنید و دیگر فایده ندارد و تاسف سودی ندارد چون چند نفر از نمایندگانی که افتخار همکاری آنان را در فراکسیون کار دارم در اینجا صحبت خواهند کرد بنده به صحبت خود خاتمه میدهم و به جناب آقای ساعد عرض میکنم که: شما جا داشت همان روزیکه بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی مامورتان فرمودند که کابینه جدید را تشکیل دهید به عرضشان میرساندید که قادر به زمامداری در این موقع باریک نیستید.

بازی فکری هوش برتر در نهایت بازنده کسی است که با تموم شدن آهنگ، توپ در دست او قرار دارد. گفتن وقتی خوبست که امید انجام عمل در آن باشد شما ۱۷ ماه است از این مناظر و از این اخبار میشنوید و میبینید که حکومت شما چه نتایجی ببار آورده و میاورد با این حال باز میل ندارید جای خود را به مردی واگذار کنید که از شما برای رفع این بدبختیها توانایی بیشتری داشته باشد. این درست نیست. والله به خدا من به جناب آقای ساعد نهایت احترام را دارم ایشان وجودشان فوق العاده در بعضی اوقات به درد این مملکت خورده ولی امروز یک مرد مقتدر، یک مردی که بتواند قوانین مملکت را به مورد اجرا در بیاورد لازمست اینها عدم توجه به حال مردم بدبخت ایرانست و الله اینها که انتقاداتی میکنند حق دارند، به تمام انبیاء و اولیاء حق دارند.

ایندکسر