ایمنا خبرگزاری شهری ایران

گزارش از واقعهها و حادثهها را خبر گویند. همین مطلب را از کلمه تحت استظهار کردهاند: امّا الامامیة فالاخباریون منهم لم یعولوا فی اصول الدین و فروعه الّا علی خبر‌ها الاحاد المرویّة عن الائمة (علیهالسلام)، والاصولیون منهم کابی جعفر الطوسی و غیره. سبحانی تبریزی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص ۱۹. ۱۲. ↑ سبحانی تبریزی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص ۱۹. ۲. ↑ سبحانی تبریزی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص ۱۹. ۹. ↑ فضلی، عبدالهادی، اصول الحدیث علومه و اخبار 7 مرداد مصطلحه، ص ۲۸. ۵. ↑ صبحی صالح، علوم الحدیث و مصطلحه، ص ۴. ۸. ↑ مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایة، ج ۱، ص ۶۶-۵۸. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایة، ج ۱، ص ۵۸ به بعد. علّامه شیخ عبدالنّبی کاظمی مینویسد: پیشینیان اهل حدیث ـ شیعی و سنی ـ بر اهل تاریخ و همهکسانی که چونان آنان خبر ها را جمع میکردند، بدون توجه به چگونگی گزارشها، اخباری میگفتند. شهید ثانی (رضواناللهعلیه) هم در آغاز بحث، خبر را بدان مفهوم بهتفصیل آورده است. می بایست بگوییم که همین معنا، یکسر از مورد قضیه دعوا خارج می باشد و ما بدان نمیپردازیم. تسنیم: گروهی از قانونگذاران جمهوریخواه آمریکایی برنامه ای ارائه کردهاند که خواستار لغو معافیت تحریمی مربوط به همکاری در پروژههای صلحآمیز هستهای حیاتی جمهوری اسلامی ایران به وسیله روسیه است. واقعیت آن هست که خبر و حدیث، به نظر لغوی و استعمال عمومی، تفاوت بنیادی باهم ندارند. پس هر کس دیگری را از چیزی بیاگاهاند، او را خبر دیتا است، چه از خود و چه از دیگری(گاهی «خبر» را در در مقابل «انشاء» استفاده میکنند. ایسنا: قطر صادر شدن «ویزای فرودگاهی» به جهت مسافران را به داشتن دبیت یا کردیت کارت منوط کرده است. و اکنون، وقت آن است که به جهت گزارش بعدی مهیا شوید! هنگامی گزارشِ کار و کار خود را در رسانهها خواندید، در تلویزیون دیدید و یا این که از رادیو شنیدید، روزگار آن میباشد که به آنچه آموختهاید، فکر کنید. به جهت اصطلاحات مشابه، خبر (علوم دیگر) را ببینید.

حتما بخوانید:
منبع - انتظار می رود که لامار جکسون ، بالتیمور ریونز ، مقابل دالاس کابوی ها به میدان برود